Giriş
Beşiri İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı

Beşiri İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı

Batman il Seçim Kurulları

(0488) 311 21 06

Çalışma Saatleri

Hafta içi : 08:00 - 18:00 Cumartesi : 08:00 - 14:00 Pazar : Kapalı
Çarşı Cad. Hükümet Konağı Binası /Beşiri / BATMAN
Merkez / Batman
///////İl, İlçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri//////// -------------------------------------------------------------------------- 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'mn 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin dört yılda bir yapılacağı öngörülmüş; aynı Kanun'un 6. maddesinin ikinci fıkrasında ise; "Bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren dört yılın dolmasından önceki son Pazar günü oy verilir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak doksan günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir." hükmüne yer verilmiştir. ********************************************************************************************** Bir önceki 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 12 Haziran 2011 Pazar günü yapıldığından, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 2839 sayılı Kanun'un 6, maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılması gerekmektedir.** ********************************************************************************************* Yüksek Seçim Kurulunun 24/10/2014 tarihli, 2014/4127 sayılı kararı ile 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde; İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve yetkilerini Gösterir 139 sayılı Genelge'yi hazırlamak üzere oluşturulan Komisyon, çalışmalarım tamamlayarak, düzenlediği karar taslağını Kurulumuza sunmuş olmakla konu incelenerek; ******************************************************************************************************************** GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'mn 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin dört yılda bir yapılacağı öngörülmüş; aynı Kanun'un 6. maddesinin ikinci fıkrasında ise; "Bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren dört yılın dolmasından önceki son Pazar günü oy verilir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak doksan günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir." hükmüne yer verilmiştir.********************************************************************************************* Bir önceki 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 12 Haziran 2011 Pazar günü yapıldığından, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 2839 sayılı Kanun'un 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, komisyonca hazırlanan ve yeniden düzenlenen 139 sayılı Genelge'nin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur. *********************************************************************************************************************************** SONUÇ: 1- 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak 25. Döneni Milletvekili Genel Seçiminin sağlıklı ve düzenli yürütülüp sonuçlandırılması amacıyla; il, İlçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerini İçeren 139 sayılı Genelge'nin kabulüne, Genelge'nin kararın eki sayılmasına, 2- 298 sayılı Kanun'un 18. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, ilçe seçim kurullarınca Yüksek Seçim Kuruluna bildirilecek ihtiyaç durumuna göre geçici ilçe seçim kurullarının kurulacağı ilçeler ile sayısı ve görev süresinin Kurulumuzca ayrıca değerlendirileceğine, 3- Karar örneğinin ve eki Genelge'nin seçimlere katılma yeterliliğine sahip siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine, 4- Genelge'nin yeterli miktarda bastırılarak tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına İletilmek üzere Kurulumuz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmesine, 5- Karar örneğinin ve eki Genelge'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasına, Sadi GÜVEN 4/3/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 139 SAYILI GENELGE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 HAZİRAN 2015 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE İL, İLÇE VE GEÇİCİ İLÇE SEÇİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu Genelge, 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde; il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerini belirtmek ve yapacakları işlemleri açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu çerçevede, il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerini, seçim işlemlerinin düzenli, güvenli ve süresinde yürütülüp sonuçlandırılmasını düzenleyen hükümleri kapsar. İl seçim kurulunun görev ve yetkileri MADDE 2-1) İl seçim çevresinde seçimlerin düzenli yürütülmesi için; il sınırları içerisinde ilçe seçim kurulları arasında koordinasyonu sağlamak, kurullarda oluşacak boşalmalar sebebiyle görevli hakimi belirlemek, personel görevlendirmek, güvenlik konularında en büyük mülki amir düzeyinde girişimlerde bulunmak suretiyle gerekli önlemleri almak, seçim işlerini denetlemek (298/16-1), 2) İlçe seçim kurullarına oy pusulalarını, oy sandıklarım ve diğer seçim araç ve gereçlerini göndermek (298/16-2), 3) İlçe ve geçici ilçe seçim kurullarının oluşumuna, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve derhal karara bağlamak (298/16-3), 4) İlçe seçim kurulu başkanlarınca sorulan hususları cevaplandırmak (298/16-4), 5) Aday beyanname veya listelerini almak ve ilan etmek, bunlar hakkında yapılacak itirazları incelemek ve bu beyanname veya listelerden kanuna göre muteber olmayanlar hakkında karar vermek, geçici ve kesin aday listelerini yerlerine göndermek ve ilan etmek (298/16-5), 6) İl'e bağlı ilçe seçim kurullarından gelen tutanakları birleştirerek il birleştirme tutanağım düzenlemek (Birden fazla seçim çevresi olan Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde, her seçim çevresi için ayrı ayrı birleştirme tutanakları düzenlemek) ve il seçim sonucunu (o seçim çevresi sonucunu) tespit etmek, Yüksek Seçim Kurulunca barajı aştığı bildirilen siyasi partilerin o ilde (o seçim çevresinde) seçilen milletvekillerini belirlemek (Örnek: 93), Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek ve tutanaklarını vermek (298/16-6, 109; 2839/33, 36), 7) Karekodlu ve imzalı il birleştirme tutanağını (Örnek: 92) SEÇSİS uygulama tarama modülü marifetiyle taramak, 8) Kanunla ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararlan ile verilen diğer görevleri yapmak. İlçe seçim kurulunun görev ve yetkileri MADDE 3-1) Sandık kurullarını oluşturmak (bu yetki ilçe seçim kurulu başkanına aittir), birden çok mahalle, semt veya mezradan oluşan muhtarlıklarda veya birbirine yakın köylerde seçim işlerinin düzenli yürütülebilmesi için gerekli görülüyorsa sandık kurullarının bir yerde toplanmasına karar verilmesi halinde bu durumu seçim gününden en az bir hafta önce sağlayarak duyurmak (298/5-2, 20-2), 2) Sandık kurullarının oluşumuna, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak (298/20-4), Sandık kurullarından itiraz üzerine verilen kararlara karşı veya doğrudan gelen itirazları itirazın yapıldığı tarihten sonraki ikinci gün saat 17.00'ye kadar karara bağlamak ve verilen karan itirazı yapan hazırsa kendisine bildirmek, değilse tebliğ etmek (298/128), 3) Sandık kurulu başkanlarının ve birer üyesinin, 135 sayılı Genelge ve seçim kanunları ile kendilerine verilen görevler ve sorumluluklar, uygulamaya yönelik sandık iş ve işlemleri, oy vermenin usulü, oy sayımı ve dökümü esasları ile ilgili kurs düzenleyerek bu konuları öğrenmelerini sağlamak, bunların bu kursa katılmalarını ve devamlarını denetlemek, 4) Sandık kurulu başkanlarının seçim işlerinin yürütülmesine ilişkin sorularını cevaplandırmak (298/20-5), 5) Sandık kurullarına oy sandığı ve diğer seçim araç ve gereçlerini ulaştırmak, sandığın konulacağı yerler yetmediği takdirde gerekli önlemleri alarak kahvehane, lokanta gibi özel yer kiralamak (298/20-3, 74), 6) SEÇSİS'ten elektronik ortamda alman 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin sandık sonuç tutanaklarında, her sandık için farklı sandık numarası ve karekod kaydı bulunduğundan, söz konusu tutanakların bilgisayardan sadece A4 (210x297 mm) formatmda beyaz kağıda çıktısını almak (Bu sebeple fotokopi ile çoğaltılmış tutanakların kullanılmaması gerekir.), 7) Sandık kurullarından (varsa geçici ilçe seçim kurullarından) gelen sayım ve döküm cetvelleri (Örnek: 85) ile sandık sonuç tutanaklarına (Örnek: 86) göre, ilçe birleştirme tutanağım (Örnek: 90) (Örnek: 90/Ekl-l) (Birden fazla ilçe seçim kurulu varsa l.İlçe Seçim Kurulu tarafından alman (Örnek: 90 Kurullar toplamı) (Örnek: 90/EK1-1) tutanağı) SEÇSİS'te elektronik ortamda düzenlemek, (Örnek: 85) (Örnek: 86) (Örnek: 90) (Örnek: 90/EK1-1) (Örnek: 90 Kurullar toplamı) tutanaklarının karekodlu ve imzalanmış şekli ile SEÇSİS uygulama tarama modülü marifetiyle taramak ve bu tutanakları seçim işlerine ait diğer evrak ile birlikte il seçim kuruluna derhal teslim etmek (298/20-6), 8) Seçim sonuçlarına ilişkin bilgileri bir kez daha gözden geçirerek düzgün ve eksiksiz olarak il seçim kuruluna göndermek, 9) Seçim işlemlerinin düzenli ve güven içinde yürütülmesi, sonuçların süratle alınması için gerekli bütün önlemleri almak, araç ve gereçleri sağlamak (298/20-1), Kesin sonuçların bir an önce alınması ve ilanının sağlanması için, sandık kurulu başkanlarınca, seçim sonuçlarını içeren bilgi ve belgelerin en kısa yoldan ve en kısa sürede, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarına ulaştırılmalarım sağlamak amacıyla gerekli önlemleri önceden almak, 10) Ceza infaz kurumlarında taksirli suçlardan hükümlü bulunanlar ile tutukluların seçmen listesinin, askı gününden bir gün evvel gönderilmesini sağlamak, 11) Ceza infaz kurumlarında taksirli suçlardan hükümlü bulunanlar ile tutukluların oy kullanacağı sandığın konulacağı yeri cezaevi idaresinin görüşünü de alarak belirlemek, oy verme iş ve işlemlerini denetlemek, 12) Engelli ve 75 yaş ve üstü seçmenlerin erişimine uygun sandık konulacak yerlerin tespitini yapmak ve binaların giriş katlarında oy kullanmalarını sağlayacak tedbirleri almak (298/74), 13) En az 4 sandık kurulunun görev yapacağı binalara ait kurumların amirlerini veya onların yerine tespit edilecek bina sorumlularını görevlendirmek, [İlçe seçim kurulu başkanı, oy verme hakkına sahip olduğu halde, görev yaptığı sandığa ait seçmen listesinde kayıtlı bulunmayan sandık kurulu başkan ve üyeleri ile bina sorumlularının, seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinin, üçe seçim kurulu tarafından sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin, her birine seçmen olduğunu, seçimde oy kullanabileceğini gösteren sandık seçmen listesindeki bilgileri kapsayan belgeyi (Örnek: 142) verir. Ayrıca bu seçmenlerin esas kayıtlı olduğu sandık seçmen listesine meşruhat verilmek üzere kayıtlı bulunduğu sandık kurulu başkanlığına durumu yazıyla bildirir (298/94).] 14) Siyasi partilerin ve bağımsız adayların seçim kuruluna bildirdikleri itiraza yetkili kişilere sandık çevresinde bulunabileceklerine ilişkin belge vermek (298/82-2), 15) Kanunlar ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararları ile verilen diğer görevleri yapmak (298/20-7). 16) Yerleşim yeri yurt dışında olup da, askı süresi içinde herhangi bir nedenle yurt içinde bulunanların, Adres Beyan Formunu Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan vermeleri ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla iletmeleri halinde kayıtlarını yapmak, 17) Kesinleşmiş mahkeme kararıyla kısıtlı olup da, kısıtlılık hali sona erenler ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama karan kesinleşenlerin, kararı veren mahkemeden alacakları onaylı karar örneği ile dış temsilcilikler aracılığıyla veya Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla başvurmaları üzerine kayıtlarını yapmak, 18) Kanunlar ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararları ile verilen diğer görevleri yapmak (298/20-7). İlçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev yerleri MADDE 4- İlçe ve geçici ilçe seçim kurulları, Seçim Takvimi süresince bölgelerindeki bina sorumluları ve sandık kurulları ile iletişimi, malzeme ve evrak alışverişini en kolay gerçekleştirebilecekleri bir kamu binasında görev yaparlar. Geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri MADDE 5-1) Sandık kurulu başkanları ve en az birer üyenin (kamu görevlisi olan) eğitimi için kurs düzenlemek dahil gerekli önlemleri almak (Bu görev seçim kurulu başkanına aittir.) (298/18-3), 2) Sandık kurulu başkanlarının seçim işlerinin yürütülmesine ilişkin sorularını derhal cevaplandırmak ve sorunlarını çözmek (298/20-5), 3) Görev alanları içindeki; oy sandığı, diğer seçim araç ve gereçleri ile basılı evrakı güvenlik içinde sandık kurullarına teslim etmek, bağlı olduğu ilçe seçim kurulundan teslim alınan tüm evrakın güvenliğini sağlamak (298/18-3), 4) SEÇSİS'ten elektronik ortamda alınan Milletvekili Genel seçimine ilişkin sandık sonuç tutanakları ile sayım ve döküm cetvellerinde, her sandık için farklı sandık numarası ve karekod kaydı bulunduğundan, söz konusu tutanakların bilgisayardan sadece A4 (210x297 mm) formatmda beyaz kağıda çıktısını almak (Bu sebeple fotokopi ile çoğaltılmış tutanakların kullanılmaması gerekir.), 5) Görev bölgesindeki işlerin düzenli ve güven içinde yürütülmesi ile sonuçların süratle alınması için gerekli önlemleri almak (298/18-3), 6) Oy verme sürecinde yapılacak şikayet ve itirazlar ile geçici ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu tutanağındaki maddi hataları derhal inceleyip sonuçlandırmak, 7) Sandık kurullarından itiraz üzerine verilen kararlara karşı veya doğrudan gelen itirazları itirazın yapıldığı tarihten sonraki ikinci gün saat 17.00'ye kadar karara bağlamak ve verilen kararı itirazı yapan hazırsa kendisine bildirmek, değilse tebliğ etmek (298/128), 8) Sandık kurullarından gelen tutanaklara göre, görev alanına ilişkin geçici ilçe birleştirme tutanağım düzenlemek, bu tutanağı seçim işlerine ait diğer evrak ve varsa sandık ve geçici ilçe birleştirme tutanağına itiraz dilekçeleri ile birlikte bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna derhal teslim etmek (298/18-3), 9) Geçici ilçe seçim kurulu, sandık kurulu ve "EVET" veya "TERCİH" mühürlerini; bağlı olduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmek, 10) Kanun hükümleri ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararlan doğrultusunda birinci ilçe seçim kurulu başkanlığınca alınacak karar ve önlemlere uymak (298/20-7), (Not: Bu kurullar, görev alanları içerisinde ilçe seçim kurullarının tüm yetkilerine sahiptirler.) Sandık kurullarına seçimle ilgili araç ve gereçlerin sağlanması MADDE 6- 135 sayılı Genelge'nin ilgili maddelerinde yazılı araç ve gereçler ile gerekli diğer malzeme ilçe seçim kurulu başkanlığınca hazırlanır ve süresinde gereğine göre asıl ve geçici ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca sandık yerlerinde bulundurulması sağlanır. Sayım ve döküm yerinin düzeni MADDE 7- Asıl ve geçici ilçe seçim kurulu başkanları da, sandık kurulu başkanlarının sandık çevresinde alınacak güvenlik önlemlerine ve sandık alanında suç işlenmesi halinde sandık kurullarının yapacakları işlere ait yetkileri, sayım, döküm ve birleştirme işlerinin yapıldığı yerlerde kullanabilirler (298/82, 83, 108). İlçe ve geçici ilçe seçim kurullarınca seçim sonuçlarının birleştirilmesi ve denetlenmesi MADDE 8- Sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarının (Örnek: 86) ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarında birleştirilmesi ve seçim sonuçlarının belirlenmesi işlemleri açık olarak yapılır. İlçe veya geçici ilçe seçim kurulunun yapacağı sayım, döküm ve birleştirme işlemleri sırasında, o seçim çevresinde seçime katılan siyasi partilerin aday ve müşahitleri ve bağımsız adaylar ve müşahitleri ile ilçe seçim kurullarındaki siyasi parti temsilcileri istedikleri takdirde hazır bulunurlar. Hazır bulunan bağımsız aday ve müşahitleri üçten fazla olursa ad çekilerek, adı ilk çıkanlardan üçü bu işlemleri takip etmek üzere kalabilirler. Siyasi parti aday ve müşahitleri için ad çekme yapılmaz. Bu işlemlerde hazır bulunanlara, birleştirme iş ve işlemlerini yakından takip edebilecekleri bir yer mutlaka ayrılır. İlçe veya geçici ilçe seçim kurulunca, sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanağında yer alan bilgiler (Örnek: 86) SEÇSİS uygulamaları, seçim işlemleri-sandık sonuç girişi (SCM_017) ekranına girildikten sonra, karekodlu ve imzalı sandık sonuç tutanakları, ilçe seçim kurullarında bulunan tarayıcılar ile SEÇSİS uygulamaları tarama modülü kullanılarak Sandık Sonuç Paylaşım Sisteminde (SSPS) görüntülenmek üzere elektronik ortama aktarılır. Bu işlem tutanaklar geldikçe bekletilmeksizin yapılır. En son sandık sonuç tutanağı geldikten sonra, ilçe dahilindeki bütün sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi tamamlanarak, bunun sonucu bir tutanakla tespit edilir (Örnek: 90). Karekodlu ve imzalı ilçe birleştirme tutanakları da SEÇSİS uygulamaları tarama modülü kullanılarak taranır. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce seçim kesin sonuçlan alınıncaya kadar siyasi partilerin SSPS aracılığıyla, bu birleştirme tutanaklarındaki bilgilere erişimi ve görüntülenmesinin devamı sağlanır. Birleştirme işlemi için birden fazla tutanak kullanılmış ise, her tutanağa sıra numarası verilir. Birleşik oy pusulası kullanılan bu seçimde, ilçe birleştirme tutanağı imzalanmadan önce, birleştirmesi yapılan sandık sonuç tutanaklarındaki bilgilerin tamamını gösterir bir döküm cetveli, ilçe seçim kurulunun siyasi partili üyelerine de birer nüsha çoğaltılarak verildikten sonra, o tutanakta birleştirmesi yapılan sandık sonuç tutanaklarında, siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldıkları oy sayıları, ilçe seçim kurulunda, başkanın görevlendireceği memur üyelerden biri tarafından, birleştirme tutanağındaki sıraya göre, yüksek sesle okunmak suretiyle, ilçe birleştirme tutanağına işlenen oy sayılarında yanlışlık olup olmadığı denetlenir. İlçe seçim kurullannda yeterli imkan olması halinde denetim işlemi hazır bulunanlann izleyebileceği şekilde görüntülü olarak cihazlarla yayınlanabilir. Başkan, denetim sırasında tespit edilen hataları denetim tutanağına (Örnek: 90/A) geçirmek üzere, kurulun diğer memur üyesini görevlendirir. Denetim tutanağında, ilçe seçim kurulunun adı, denetlenen seçimin türü ve çevresi ile denetim işlemi sırasında hatalı bilgi girişi yapıldığı tespit edilen sandıkların numarasını yazmaya elverişli bir cetvel yer alır. Denetleme sırasında, ilçe birleştirme tutanağına hatalı olarak işlenmiş sandık kurulu sonuç tutanakları bir kenara ayrılır. Denetim işlemi sonucunda, düzenlenen tutanak başkan ve üyelerce imzalanır. Denetim işlemi tamamlandıktan sonra, hata tespit edilmişse, ayrılan sandık sonuç tutanaklarına göre gerekli düzeltmeler yapılarak hazırlanan ilçe birleştirme tutanağı, kurul başkanı ve üyelerince imzalanır ve sonuçlar hazır bulunanlara sözlü olarak ilan edilir. Hatalı bilgi girişi nedeniyle düzenlenen (Örnek:90/A) tutanağın imzalanmasından sonra SEÇSİS'te (SCM-017-1) "Sandık Sonuçlan Günleme" ekranından denetim tutanağı (Örnek: 90/A) değişikliği veya ilçe seçim kurulu kararma göre ilgili sandıklar için sonuç bilgi değişikliği yapılır. İlgili sandıklar için SCNR_001 ekranında sandık sonuç tutanağındaki karekodun yanında bulunan karekod numaralarının elle girişi sağlandıktan sonra denetim tutanağı (Örnek: 90/A) ile varsa ilçe seçim kurulu kararının taraması gerçekleştirilir. Bu işlemlerden sonra Örnek: 514 sayılı tutanak yeniden düzenlendikten ve imzalandıktan sonra tekrar taranır. İlçe birleştirme tutanağındaki bilgilere göre hazırlanacak tutanak özetinin onaylı bir sureti, ilçe seçim kurulunda herkesin inceleyebileceği uygun bir yere bir hafta süreyle asılmak suretiyle ilan edilir (Örnek: 91). İlçe birleştirme tutanak özeti (Örnek: 91) ile denetim tutanağının (Örnek: 90/A) imzalı ve mühürlü birer sureti ilçe seçim kurulu başkanınca, kurulun siyasi partili üyelerine imza karşılığı verilir. Ayrıca, ilan süresi içinde yazılı talepte bulunan ve o seçim çevresinde seçime katılan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına ve bağımsız adaylara da bir defaya mahsus olmak üzere imza karşılığı verilir (298/108). Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde, her ilçe seçim kurulu, kendisine bağlı bulunan sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarım birleştirdikten sonra, düzenleyeceği denetim ve birleştirme tutanak özetinin onaylı birer suretini, 1 numaralı (birinci) ilçe seçim kuruluna teslim eder. Birinci ilçe seçim kurulu, aldığı bu tutanaklardaki sonuçlan, kendi düzenlediği özel tutanağa, sütun başlıkları altına toplam sayıları yazmak suretiyle veya ayrı bir tutanak düzenleyerek birleştirme işlemini yapar. Birinci ilçe seçim kurulunun düzenleyeceği ilçe birleştirme tutanak özetinin ilanı ve adaylar ile siyasi partilere verilmesi hususunda da yukandaki fıkra hükmü uygulanır. İlçe birleştirme tutanağının ve özetinin onaylı birer sureti ilçe seçim kurulu başkam ile en az iki üye tarafından en kısa sürede il seçim kuruluna teslim edilir (Örnek: 90, 91 ve varsa 90 Kurullar Toplamı). Henüz adli teşkilatı kurulmayan ilçelerin seçim sonuçları; halen bağlı bulundukları ilçe seçim kurullarınca o ilçelerin adları ile ayrı ayn düzenlenip bildirilir. Seçim sonuçlarının il seçim kurullarında birleştirilmesi MADDE 9- İl seçim kurulları, ilçe seçim kurullarından gelen birleştirme tutanaklanm toplar ve tamamlandığında Örnek: 92 sayılı İl Birleştirme Tutanağım SEÇSİS'ten alır. Bu tutanakta yer alan bilgiler ile ilçe seçim kurullarından gelen Örnek: 90 ve varsa Örnek: 90 Kurullar Toplamı tutanaklarındaki bilgilerle denetler ve tutanağı imza altına alır. Doğruluğu belirlendikten sonra il seçim kurulları Örnek: 92 sayılı tutanağı imzalayarak hazır bulunanlara ilan eder ve bir örneğinin de il seçim kurulu kapısına bir hafta süre ile asılmasını sağlar. Karekodlu ve imzalı Örnek: 92 sayılı İl Birleştirme Tutanağı SEÇSİS uygulamaları tarama modülü kullanılarak taranır. Tutanak ve basılı evrak örneklerinin düzenlenmesi MADDE 10- Bu Genelge'de sözü edilen bütün tutanak ve basılı evrak örnekleri eksiksiz olarak doldurularak, incelenip kontrol edildikten sonra yetkili kurulların başkan ve üyelerince imzalanır. Milletvekili seçimi il sonuçlarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi MADDE 11- Seçimi sonuçlandıran il seçim kurulları, düzenledikleri Örnek: 92 sayılı tutanağın bir örneğini onaylayarak Yüksek Seçim Kuruluna gönderir. Seçimle ilgili belgelerin saklanması MADDE 12- Hesaba katılan, katılmayan ve itiraz edilen oy pusulaları, sayım ve döküm cetvelleri, tutanaklar ve seçimle ilgili her türlü evrak, sandık kurullarından gelen torbalar içinde ilçe seçim kurulu başkanının gözetiminde iki yıl süre ile saklanır. Yüksek Seçim Kurulunun izni olmadıkça hiçbir yere verilemez. MADDE 13- Bu Genelge Yüksek Seçim Kurulunun 04/03/2015 tarih ve 2015/295 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.